Algemene Voorwaarden


De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden bij Lingerie Ultime en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.  Op de Algemene Voorwaarden van Lingerie Ultime is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen moeten voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Brugge.


Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen Lingerie Ultime en jou als koper komt tot stand op het moment dat je de door Lingerie Ultime gestelde voorwaarden hebt geaccepteerd en daaraan hebt voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Lingerie Ultime behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bv. bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.


Levering en levertijden

De door Lingerie Ultime opgegeven levertijden zijn indicatief en kunnen niet worden ingeroepen als voorwerp van enige schadevergoeding. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door jou wordt besteld, nemen wij per mail of telefonisch contact met je op, om aan te geven wanneer het terug beschikbaar is.


Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Lingerie Ultime is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

De producten aangeboden door Lingerie Ultime voldoen aan de wettelijke normen en mogen worden verkocht.

Het is mogelijk dat Lingerie Ultime op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Lingerie Ultime is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.


Terugname goederen

Vanuit het oogpunt van hygiëne zijn volgende retourvoorwaarden van toepassing.

Bh’s en nachtkledij:

Gekochte goederen worden in principe niet teruggenomen, in bepaalde gevallen kunnen wij vanuit commercieel oogpunt echter wel een zekere flexibiliteit aanbieden. Eventuele terugnames worden gecompenseerd door middel van een waardebon. Terugname kan enkel gebeuren indien de goederen in originele verpakking, ongewassen en ongebruikt, met de tickets op originele wijze aan de goederen bevestigd en met kasticket aan Lingerie Ultime worden aangeboden.

Slipjes, onderbroeken en badgoed:  

In algemene zin wordt je verzocht om de broekjes / badgoed te passen over de eigen slip in de zaak.  In het geval van retour behouden wij ons nadrukkelijk het recht deze artikelen te weigeren.  In dit geval worden de goederen niet teruggenomen.


Garantiebepalingen

Gebreken

Je wordt verzocht de goederen op het moment van aankoop nauwkeurig te inspecteren ent zichtbare gebreken te melden. Zichtbare schade dient onmiddellijk te worden gemeld, klachten op termijn worden niet aanvaard. De wettelijke garantie is op al onze producten van toepassing.


Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Lingerie Ultime geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lingerie Ultime niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Lingerie Ultime heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lingerie Ultime haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Lingerie Ultime opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lingerie Ultime niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Prijzen

Voor het afrekenen worden je de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Lingerie Ultime houdt zich strikt aan de wettelijke bepalingen inzake solden en kortingen.


Kortingen

Je ontvangt op jouw aankoop een korting die je bij jouw volgende aankoop kunt gebruiken. Dit is een korting van 5% van die aankoop, inclusief BTW. 

Bij aankoop van reeds afgeprijsde artikelen vervalt deze korting.

Lingerie Ultime behoudt zich het recht om deze actie te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaandelijke kennisgeving.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lingerie Ultime of rechthoudende derden. Deze website www.ultime.be is eigendom van Lingerie Ultime.

Maatschappelijke zetel:

Asap-Service Bvba, Sparrenstraat 2 8310 Assebroek, België
p/a Lingerie Ultime
Moerkerkse Steenweg 186 8310 Sint-Kruis, België
Telefoon: 050 36 37 13
Bereikbaarheid:  maandag t/m vrijdag van 11u tot 18u, zaterdag 10u tot 18u, niet op donderdag & zondag
E-mail: info@ultime.be
BTW: BE0 819 186 378
IBAN BE87 0018 3607 3994          
BIC : GEBABEBB